مخمل ساده

4                                                co2

مدل : مخمل ساده

نوع جنس : مخمل

با تنوع رنگ

قابل شتسشو در درمای ۳۰ درجه

نکته : ۷ نفره راحتی = ۳ نفره + ۲ نفره + ۱۱ نفره = قیمت : ۲۲۰۰۰۰ تومان

نکته : ۹ نفره استیل = ۳ نفره + ۱۱۱۱ نفره + ۱۱ نفره صندلی = ۲۸۰۰۰۰ تومان