پرده ای

41          20141117_104806

20141123_132711

مدل : پرده ای

نوع جنس : تریگالت

با تنوع رنگ

درجه یک با تراکم ۱۵۰

قابل شتسشو در درمای ۳۰ درجه

نکته : ۷ نفره راحتی = ۳ نفره + ۲ نفره + ۱۱ نفره

نکته : ۹ نفره استیل = ۳ نفره + ۱۱۱۱ نفره + ۱۱ صندلی